EXPERIÈNCIA I INNOVACIÓ

Mater Salvatoris es caracteritza per dos valors essencials: experiència i innovació.

 • Més de 60 anys d’experiència en la formació de nens i joves, que proporcionen seguretat i confiança a les famílies en un model educatiu clarament constatat.
 • Més de 60 anys d’innovació per buscar solucions eficaces als reptes que planteja l’ensenyament al segle XXI.

Al col·legi Mater Salvatoris, el millor de l’experiència i la tradició d’un estil educatiu basat en la concepció de l’humanisme cristià, s’uneix a una innovació constant per millorar la qualitat del procés educatiu, en camps tan importants com els idiomes, l’aprenentatge per projectes o la integració de les noves tecnologies.

El joc beneficia els nens donant-los oportunitats perquè aprenguin qui són, l’abast del que poden fer i com es poden relacionar amb el món del seu voltant.

L’activitat lúdica a través del joc afavoreix l’aprenentatge infantil. Per aquest motiu, al col·legi Mater Salvatoris hi ha la classe específica de “Jocs”, amb diferents tipus d’activitats:

 • Jocs de psicomotricitat. Jocs encaminats a desenvolupar la psicomotricitat fina, molt important per aconseguir precisió en el traç.
 • Jocs sensorials. Activitats de discriminació visual, auditiva, tàctil… encaminades a l’estimulació dels cinc sentits, de summa importància perquè els nens s’adonin que cadacun dels sentits ajuda a conèixer tot el que ens envolta.
 • Jocs cognitius. Activitats que desenvolupen capacitats intel·lectuals com l’atenció, la memòria, la lògica o la imaginació.

PROJECT-BASED LEARNING

Una de les grans innovacions del projecte acadèmic del col·legi Mater Salvatoris és la implantació d’una nova metodologia que complementa les classes tradicionals. És l’Aprenentatge Basat en Projectes o Project-Based Learning (PBL), una estratègia educativa que ha estat molt efectiva en tot el món a l’hora d’aconseguir que els estudiants adquireixin un aprenentatge significatiu.

La clau per a l’èxit d’una educació amb PBL és, d’una banda, possibilitar que els alumnes s’involucrin en activitats autèntiques amb situacions de la vida real i, per una altra, construir el seu coneixement i aprofundir en l’aprenentatge mitjançant el treball en equip.

Els alumnes que treballen mitjançant PBL aprenen a valorar les diferències al treballar conjuntament, així com també a emprar diferents estratègies per solucionar problemes utilitzant el seu pensament crític. Mitjançant la recerca per contestar una pregunta essencial, els alumnes desenvolupen les anomenades Destreses del segle 21:

 • Autodirecció o autonomia.
 • Treball en equip.
 • Comunicació.
 • Creativitat.
 • Pensament crític.
 • Tecnologia.
 • Enteniment multicultural.

En definitiva, que sigui l’alumne el que construeixi el seu propi coneixement a partir del seu treball i recerca, sota la guia atenta d’un professor.

ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN L’APRENENTATGE

Els nostres alumnes són natius digitals, han nascut en una societat en la qual la tecnologia forma part essencial de la seva existència. Per això, és fonamental que estigui present en l’àmbit acadèmic, igual que en la resta de la seva vida quotidiana.

La presència de les noves tecnologies en el projecte educatiu del Col·legi fa que el procés ensenyament-aprenentatge es converteixi en una experiència més atractiva i personal per als alumnes, arribant a ser els veritables protagonistes d’aquest mètode.

No ens és aliè el canvi que s’ha produït en la societat en els últims temps per l’avanç tecnològic. Ens trobem en un món en el qual ja no és necessari viatjar per parlar amb una persona que està a milers de quilòmetres. Tampoc és necessari aprendre una quantitat enorme de dades que tenim emmagatzemades a l’ordinador, en un disc dur o en el núvol; fem un clic i obtenim informació del que volem en qualsevol part del món, sense moure’ns de casa nostra. La nostra habilitat consistirà en saber manegar aquesta informació. Hem de desenvolupar altres destreses.

Avui dia es treballa en equip, s’estudien i analitzen ràpidament dades i situacions per arribar a unes conclusions conjuntes.

El col·legi Mater Salvatoris vol preparar els seus alumnes per enfrontar-se a la societat que els toca viure. Es procura que adquireixin els trets i característiques propis dels estudiants del segle XXI, que siguin reflexius, crítics, que construeixin el seu propi coneixement i que aprenguin a treballar en equip i siguin resolutius. En definitiva, que siguin capaços de resoldre les situacions que es trobin.

Per aconseguir aquests objectius el Col·legi es recolza en la tecnologia. No es tracta solament de ser multimèdia, sinó de saber utilitzar totes les eines possibles perquè els alumnes en grup o individualment, siguin capaços de resoldre diferents situacions i aprendre construint el seu propi coneixement.

Per tot això el Mater Salvatoris ha habilitat una aula del Col·legi com a centre de Destreses segle 21, i a més, ha convertit una de les seves aules d’informàtica en un altre centre de Destreses segle 21. Aquestes aules compten amb equips que afavoriran aquest procés d’aprenentatge, ordinadors d’última generació i portàtils, perquè es puguin treure de l’aula i portar a qualsevol àmbit del col·legi, tablets, iPads i pissarres digitals.

El Col·legi considera que és un bon camí per aprendre i per entendre aquest món actual en canvi, però sense oblidar que hi ha coses que no es poden canviar com el esforç i la constància.