ESO
L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) comprèn quatre cursos.

En aquesta etapa els alumnes consoliden els seus hàbits d’estudi i se’ls ajuda perquè vagin assumint amb seriositat la seva formació acadèmica aplicant criteris de rigor científic i valoració ètica.

 • Tecnologia d’avantguarda (Cutting-edge technology).
  Permet que es desenvolupin en els alumnes la creativitat i la capacitat d’abstracció, el pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, el treball en equip i la integració de coneixements de ciència i tecnologia.
 • Aprenentatge d’hàbits socials.
  Els alumnes de la segona etapa de l’ESO tenen un complet programa d’acció i servei. Es busca que els alumnes participin en diverses activitats de servei com a col·laboració amb la comunitat i de forma  simultània amb l’estudi de les seves disciplines acadèmiques.
 • Matemàtiques aplicades.
  Disciplina dissenyada per formar i donar estratègies als alumnes perquè siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context real i pràctic.
 • Llenguatge viu.
  Preparem els alumnes perquè siguin capaços de relacionar-se adequadament, sàpiguen argumentar les seves opinions, puguin comunicar els seus pensaments i coneixements, i comprenguin les opinions i valors que es transmeten a través de la llengua oral i escrita.
 • Esport.
  El col·legi Mater Salvatoris, pel seu entorn privilegiat, és un lloc veritablement idoni per dur a terme una gran varietat d’activitats esportives. Compta amb múltiples instal·lacions apropiades per al seu desenvolupament.
 • Pioners en investigació.
  Els alumnes tenen una hora setmanal dedicada a la investigació al laboratori seguint el mètode científic. A 4t d’ESO aquesta assignatura culmina amb un projecte d’investigació en grup.