En aquesta etapa educativa el nostre primer objectiu és l’adaptació. Cuidem que cada nen estigui content, tranquil i sobretot que se senti volgut en el Col·legi.

Des del principi anem treballant els hàbits, les primeres rutines en l’alimentació, son, higiene… rutines que treballem cada dia, amb un mateix horari i respectant el ritme que cada nen necessiti.

També eduquem de la voluntat, busquem que des de petits experimentin l’alegria de fer les coses bé.

 • ESTIMULACIÓ PRIMERENCA
  El potencial d’un nen en néixer és immens. De la quantitat d’estímuls que rebi en els primers anys de vida dependrà el seu desenvolupament posterior. Al Col·legi vam crear entorns rics en estímuls intel·lectuals, físics i socials perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

 • PSICOMOTRICITAT
  Es treballa diàriament amb sessions de mitja hora. Així adquireixen un domini del seu propi cos, la qual cosa els permetrà desenvolupar-se adequadament.
  Es treballa la respiració, la coordinació i l’equilibri, bases de la iniciació a l’esport.

 • ENTORN TRILINGÜE
  Des dels començaments l’alumne es troba immers en un ambient en què es parla català, castellà i anglès.
  Tenen tres sessions diàries d’anglès amb professorat natiu i bilingüe. A més s’imparteix alguna assignatura en anglès.
  Durant tota l’Educació Infantil els alumnes aniràn consolidant l’aprenentatge de l’anglès mitjançant contes cançons, jocs, dramatització i vocabulari, de manera que la llengua anglesa arribi a ser alguna cosa natural per a ells.
  Per assentar la base d’una correcta pronunciació, el mètode de lectoescriptura fonètica que s’empra al Col·legi és The Oxford Reading Tree combinat amb Jolly Phonics, una forma d’aprendre atractiva, propera i divertida utilitzada al Regne Unit.
  La llengua anglesa es converteix en alguna cosa natural per als nens.

 • MATEMÀTIQUES DIVERTIDES
  Es treballen les matemàtiques de manera útil i pràctica. Es donen estratègies per solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic i a través de diferents estímuls sensorials i físics es fa més assequible el contingut matemàtic.

 • PROGRAMACIÓ
  A l’Educació Infantil treballem una primera introducció a la programació amb Cubetto, un robot que aprenen a programar i a fer interactuar amb l’entorn a través d’unes fitxes de colors.
  A més desenvolupem les competències matemàtica i l’espacial.
  És una manera senzilla i divertida d’aprendre programació.

 • AULA MONTESSORI

  És un ambient preparat amb tot el material a l’abast, on el nen és el protagonista del seu aprenentatge.

  -Àrea sensorial. Les activitats sensorials donen als nens l’oportunitat d’explorar una varietat de temes a través de la manipulació d’objectes emprant els seus sentits.

  -Àrea del llenguatge. Per treballar l’expressió, la comprensió i la lectura d’una forma dinàmica i divertida.

  -Àrea artística. Permet crear i experimentar amb diversitat de materials, textures i tècniques, potenciant la creativitat, l’interès artístic i incentivant la imaginació.

  -Àrea de la vida pràctica. Es realitzen activitats per desenvolupar habilitats de la vida diària, fomentant la seva autonomia i l’educació d’hàbits.

  -Àrea de les ciències. Per descobrir el propi entorn i despertar la sorpresa per la Naturalesa.

  L’activitat lúdica a través del joc afavoreix l’aprenentatge infantil.

L’etapa d’Educació Primària és el moment òptim per a l’educació de la voluntat.

El Col·legi, en col·laboració amb la família, es proposa que els alumnes assumeixin hàbits de treball i estudi, desenvolupin habilitats culturals bàsiques, i despertin el seu sentit crític i de responsabilitat.
A més es posa especial cura a atendre a aquells que presenten necessitats educatives especials.

 • Optimitzar el rendiment +
  L’acció tutorial orienta amb acurada atenció el procés educatiu individual i col·lectiu de l’alumnat.
 • Aprenent en família +
  El nostre col·legi es caracteritza especialment per oferir un clima de familiar confiança i col·laboració entre professors i alumnes, de manera que tots puguin sentir-se acceptats i escoltats.
 • Obertura a la transcendència +
  En aquesta etapa es posa especial cura en què gaudeixin de la seva relació amb Déu, a través dels Sagraments de la Reconciliació i l’Eucaristia, que reben per primera vegada en 3r. de Primària.
 • Projecto Hort
  Sentir-se part d’un projecte fa que puguem implicar-nos de manera especial en allò que s’està creant. A partir de l’hort escolar els alumnes dels cursos superiors d’aquesta etapa se sentiran responsables i creadors d’un nou espai del col·legi que podran compartir amb la comunitat escolar al complet (alumnes, pares, professors…) Des de la preparació de la terra, sembra, cures, collites a la venda o donació dels productes ells seran els responsables d’aquest hort escolar. Tot això utilitzant l’anglès com a llengua principal, aplicant coneixements de matemàtiques, ciències o llengües i utilitzant materials creats per ells mateixos en educació artística o destreses.
L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) comprèn quatre cursos.

En aquesta etapa els alumnes consoliden els seus hàbits d’estudi i se’ls ajuda perquè vagin assumint amb seriositat la seva formació acadèmica aplicant criteris de rigor científic i valoració ètica.

 • Tecnologia d’avantguarda (Cutting-edge technology)+

  Permet que es desenvolupin en els alumnes la creativitat i la capacitat d’abstracció, el pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, el treball en equip i la integració de coneixements de ciència i tecnologia.

 • Aprenentatge d’hàbits socials +

  Els alumnes de la segona etapa de l’ESO tenen un complet programa d’acció i servei. Es busca que els alumnes participin en diverses activitats de servei com a col·laboració amb la comunitat i de forma  simultània amb l’estudi de les seves disciplines acadèmiques.

 • Matemàtiques aplicades +

  Disciplina dissenyada per formar i donar estratègies als alumnes perquè siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context real i pràctic.

 • Llenguatge viu +

  Preparem els alumnes perquè siguin capaços de relacionar-se adequadament, sàpiguen argumentar les seves opinions, puguin comunicar els seus pensaments i coneixements, i comprenguin les opinions i valors que es transmeten a través de la llengua oral i escrita.

 • Esport +

  El col·legi Mater Salvatoris, pel seu entorn privilegiat, és un lloc veritablement idoni per dur a terme una gran varietat d’activitats esportives. Compta amb múltiples instal·lacions apropiades per al seu desenvolupament.

 • Pioners en investigació +

  Els alumnes tenen una hora setmanal dedicada a la investigació al laboratori seguint el mètode científic. A 4t d’ESO aquesta assignatura culmina amb un projecte d’investigació en grup.

El Batxillerat LOE s’estructura en dos cursos acadèmics (1r i 2n)

Es tracta d’uns estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen garantir, en una societat cultural i tècnicament canviant, la formació integral de l’alumne, la maduresa intel·lectual i humana, i l’adquisició i integració de nous sabers i habilitats, facilitant la utilització rigorosa de les eines cognitives.

Es poden cursar dues modalitats de Batxillerat:

– Ciències i Tecnologia.

– Humanitats i Ciències Socials

En finalitzar aquesta etapa volem que els nostres alumnes adquireixin la capacitat de viure en la Veritat i triar el Bé, esforçant-se per ser abans que per tenir. Es busca que siguin alumnes creatius, amb esperit crític, de mentalitat oberta, solidaris, íntegres, madurs i reflexius.