Ensenyament, aprenentatge, avaluació i presentació d’informes són aspectes relacionats entre si i que componen el nucli de qualsevol sistema d’ensenyament.

Al col·legi Mater Salvatoris ajudem tots els nostres alumnes a aconseguir l’èxit en els estudis, formant en ells determinades actituds i hàbits.

 

ACONSEGUIR UN BON HÀBIT D’ESTUDI

L’etapa de Primària és un moment fonamental per inculcar en els nens hàbits de treball. Existeixen algunes pautes que poden ajudar en aquesta tasca:

 • Facilitar un lloc per al treball tranquil.
 • Establir un horari, que ha de ser fix, per iniciar el treball i que no sigui massa tard.
 • Comprovar que està preparat tot el material que es necessita per treballar, per així evitar interrupcions innecessàries després d’haver-se assegut a estudiar.

 

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Al principi, és necessari que pares i professors ajudem els nens a organitzar el treball. Des de petits han d’acostumar-se a utilitzar l’agenda i tenir-la present mentre fan els seus deures. Una vegada acabat el temps d’estudi s’ha de comprovar que estan realitzades totes les tasques.

Algunes pautes que poden ajudar en l’organització del treball:

 • Començar primer per l’estudi i després resoldre els problemes o exercicis.
 • Començar per assignatures de dificultat mitjana, després afrontar les més àrdues o difícils i, finalment, estudiar aquelles que resulten més fàcils.
 • Acostumar-se a estudiar diàriament el que s’ha explicat a classe mitjançant l’elaboració d’un esquema propi que ha de ser molt concís, clar i atractiu a nivell visual.
 • Controlar els temps que es dedica a cada exercici durant el treball amb la finalitat de fer-ho més eficaç.
 • Repassar és molt important. El repàs ajuda a afermar l’estudiat i interioritzar els aprenentatges.
 • Revisar que s’ha realitzat tot el treball i preparar la motxilla per l’endemà.

Els nens han de fer-se responsables de les seves obligacions, ells són els encarregats de dur a terme els seus deures i el seu estudi. Al principi necessitaran ajuda, però després cal que siguin autònoms i independents: “No hem de fer per ells el que ja són capaços de fer per si mateixos”.

 

El col·legi Mater Salvatoris compta amb un Departament de Psicopedagogia, que té com a objectiu ajudar els seus alumnes a superar qualsevol dificultat d’aprenentatge. Des d’Educació Infantil, coordina les sessions de suport dels alumnes que ho requereixin.

A més orienta els pares en l’educació dels seus fills, doncs ells són els seus primers i principals educadors.

El Col·legi concedeix especial importància al paper que exerceix el tutor en el creixement acadèmic i personal dels nostres alumnes. El clima que aconseguim establir entre ells és proper i de confiança. Treballem, de manera especial, perquè els alumnes sempre se sentin acompanyats al llarg de la seva trajectòria escolar.

L’objectiu del tutor al Col·legi és afavorir l’educació integral de l’alumne com a persona, traient el millor de si mateix, a través d’una educació personalitzada i tenint en compte les seves necessitats.

A través del tutor s’afavoreix la comunicació entre pares i Col·legi. Des del Col·legi se’ls aconsella sobre l’etapa corresponent en la qual es troben els seus fills, se’ls informa del procés educatiu individual de cada nen i es recull la informació que la família pugui proporcionar per a un millor coneixement de cada alumne i el seu context familiar.

 

Al llarg de la vida escolar poden sorgir diferents obstacles tant en l’aprenentatge (lectoescriptura, compressió lectora, resolució de problemes…) com en el desenvolupament de la personalitat (habilitats socials, autoestima, seguretat, empatia…). Tots aquests obstacles es treballen d’acord al grau de la seva dificultat i tenint en compte l’edat de l’alumne.

Un cop detectats, el Col·legi posa a la disposició dels alumnes que ho necessitin classes individualitzades dirigides per una especialista, que es coordina amb els seus professors i tutors. Quan s’han aconseguit els objectius marcats, el Departament continua fent un seguiment de l’alumne.

I, EN ACABAR EL COL·LEGI, QUÈ?

Entrar al col·legi Mater Salvatoris suposa iniciar un camí en el qual els alumnes sempre estaran acompanyats fins que superin les Proves d’Accés i arribin a la Universitat. La vocació pròpia de Mater Salvatoris és fer que tots els alumnes que passen per les seves aules tirin endavant, proporcionan-los les ajudes necessàries per a superar les dificultats.

El Col·legi facilita el futur acadèmic i professional gràcies a:

 • Un ensenyament de qualitat.
 • Un mètode de treball en el qual es conrea l’esforç, la voluntat, l’afany de superació, la constància i la dedicació.
 • Una contínua atenció al desenvolupament personal de cada alumne i a la seva evolució madurativa.

Així, en acabar el Batxillerat, els alumnes estan capacitats per optar als estudis de grau superior que desitgin, en les diferents branques del saber.

La formació rebuda al Col·legi permet els nostres alumnes accedir a les carreres i universitats que ells sol·liciten, tant públiques com privades de diferents parts del món.

Els bons resultats i nivells d’excel·lència obtinguts els han facilitat l’accés a llocs de treball de rellevància en importants organitzacions internacionals o empreses d’àmbit mundial.